Kérem válaszoljon egy nagyon egyszerű kérdésre:

Weboldalunk alkoholtartalmú italok (bor) bemutatásával is foglakozik, ezért a látogatást 18 éven felülieknek ajánljuk.

Az Attila Birtok Adatvédelmi tájékoztatója

Általános rendelkezések

1. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:

Név: Czero Kft.
Székhely: 7100 Szekszárd, Árnyas u. 7.
Adószám: 23080395-2-17
Képviseli: Ádám Beáta
Telefonszám: +36 30 578 1722
E-mail: bea@attilabirtok.hu
Honlap: www.attilabirtok.hu
(a továbbiakban, mint: „Adatkezelő”)

2. Az adatkezelés célja, az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztatás hatálya:

2.1. Az adatkezelés célja:

Az Attila Birtok az adatok kezelésével összefüggésben tájékoztatja ügyfeleit, vendégeit, valamint honlapjának látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésének gyakorlatáról, valamint az érintetti jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

2.2. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok:

2.3. A tájékoztató hatálya:

A jelen tájékoztató 2021. május 20-tól további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.
A tájékoztató hatályos verziója folyamatosan elérhető www.attilabirtok.hu címen.
Az Attila Birtok fenntartja a jogot a jelen dokumentum bármikor történő megváltoztatására. Az Adatkezelő az esetleges változásokról kellő időben és megfelelő módon értesíti vásárlóit, ügyfeleit, partnereit, vendégeit (a továbbiakban: Felhasználó – érintett).

AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

3. Ajánlatkéréssel összefüggő adatkezelés:

Az Attila Birtok lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználók elektronikus úton, továbbá telefonon ajánlatot kérjenek a szállásfoglalást megelőzően. Továbbá arra is van lehetőség, hogy a Felhasználók rendezvényeket érintően kérjenek ajánlatot.

3.1. Az adatkezelés célja: előzetes tájékozódás a szobaárakról, éttermi árakról, rendezvényekről, szabad kapacitásról.

3.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, miszerint a jogalap az érintett előzetes hozzájárulása.

3.3. A kezelt személyes adatok köre: név; telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetében: cégnév és székhely; szállóvendégek, illetve gyermekek száma; érdeklődés tárgya.

3.4. Az adatkezelés időtartama: a megadott adatokat az Adatkezelő az ajánlatkérésre adott válaszban megjelölt időpontig – az ajánlat érvényességéig – kezeli. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételére nem kerül sor, Adatkezelő ennek megállapítását követően haladéktalanul törli az adatokat.
Foglalás esetén az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama a továbbiakban a 4. pontban leírtak szerint alakul.

4. Szállásfoglalással összefüggő adatkezelés:

4.1. Az adatkezelés célja: a foglalás nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.
Az Attila Birtok lehetőséget biztosít arra is, hogy online gyorsan, kényelmesen és költséghatékony módon foglalhasson szobát a vendég.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.

4.3. A kezelt személyes adatok köre: név; lakcím (irányítószám, város, utca, házszám); telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely; bankkártya száma; képviselő, kapcsolattartó neve; e-mail címe és telefonszáma.

4.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a bizonylatokat a törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított 8 évig megőrzi.
A foglalással kapcsolatban kezelt további adatokat – ideértve a foglalással kapcsolatos üzeneteket is – Adatkezelő a foglalás visszaigazolásától (szerződéskötéstől) számított 5 év – a polgári jogi általános elévülési idő – elteltéig megőrzi.

5. Webshop használatával összefüggő adatkezelés:

Az Attila Birtok lehetőséget biztosít arra, hogy a Birtokon termelt borokat a Felhasználók a Webshopon keresztül meg tudják rendelni.

Webshop regisztráció nélkül használható.

A megrendelés elküldése előtt a Felhasználónak szükséges nyilatkoznia arról, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit megismerte, azokat teljes egészében elfogadja.

5.1. Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, miszerint a jogalap a Felhasználó előzetes hozzájárulása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelésre a szerződéskötés és a létrejött szerződés teljesítése céljából kerül sor.

5.3. A kezelt személyes adatok köre: szállítási adatok – név; cím: irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó; telefonszám; e-mail cím; számlázási adatok – név; lakcím (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó); gazdasági társaság esetében: cégnév; székhely; adószám; kapcsolattartó neve.

5.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a bizonylatokat a törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított 8 évig megőrzi.

A vásárlással kapcsolatban kezelt további adatokat a szerződés teljesítésétől számított 5 évig – a polgári jogi általános elévülési idő – megőrzi az Adatkezelő.

6. Cookie kezelés:

Cookie-k („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a Felhasználó számítógépén.
Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében helyezi el a Felhasználó engedélyével a Felhasználó számítógépén a sütit (cookie), és ezt a későbbi látogatás során visszaolvassa. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

6.1. Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, miszerint a jogalap a Felhasználó hozzájárulása.

6.3. A kezelt adatok köre: dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

6.4. Az adatkezelés időtartama: a honlap meglátogatásától számított maximum 30 nap.

ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

7. Az Adatkezelő bizonyos esetekben külső Adatfeldolgozót vesz igénybe.
Az Adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.
Az Adatfeldolgozó segíti az Adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az Adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.
Az Adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az Adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.
Amennyiben az Adatfeldolgozó további Adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg az Adatfeldolgozó és az Adatkezelő között létrejöttek.

Adatfeldolgozók:

A fent megjelölt Adatfeldolgozóknak Adatkezelő kizárólag azokat az adatokat adja át, amelyek feltétlenül szükségesek és indokoltak a feladatok ellátásához.

ADATBIZTONSÁG

8. Az adatbiztonság garantálása érdekében az Adatkezelő megtesz minden olyan szervezési és technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
Az adatokat az Adatkezelő bizalmasan kezeli. Az Adatkezelő személyén kívül csak azok a személyek férnek az adatokhoz, akik erre valamely rendelkezés, jogviszony alapján jogosultak.
A papír alapon kezelt személyes adatok zárható szekrényben kerülnek tárolásra. Az elektronikusan rögzített és tárolt adatokat Adatkezelő zárt informatikai rendszereiben tárolja. Adatkezelő jelenleg nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.
Adatkezelőnél nem tevékenykedik adatvédelmi tisztviselő, tekintettel arra, hogy nem tartozik a GDPR 37. cikkely hatálya alá.
Adatkezelő az adatokat Európai Unión kívül (harmadik országba) és nemzetközi szervezetek részére nem továbbítja.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

9.1. Hozzáférés joga: Az érintettnek joga van megtudni, hogy az Adatkezelő rendelkezik-e róla személyes adatokkal vagy sem, és ha igen, akkor felvilágosítást kérhet a rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá arról, hogy milyen adatokkal rendelkezik az Adatkezelő és ahhoz kinek adott hozzáférést. Más személyek érdekei korlátozhatják a hozzáférési jogot.

9.2. A helyesbítéshez való jog: Az Adatkezelő kérésre kijavítja a pontatlan személyes adatokat, vagy kiegészíti azokat, ha azok hiányosak.

9.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Meghatározott esetekben az érintett kérésére a személyes adatokat törli az Adatkezelő.

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Meghatározott esetekben az érintett kérésére az Adatkezelő a személyes adatok zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

9.5. Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett meghatározott feltételek esetén jogosult arra, hogy személyes adatait, melyekhez hozzáféréssel rendelkezik az Adatkezelő, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapja, és ezt követően jogosult arra, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ebben őt az Adatkezelő meggátolná.

9.6. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

9.7. Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben az érintettnek bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 7100 Szekszárd, Árnyas u. 7. vagy elektronikusan a bea@attilabirtok.hu küldheti.
Az Adatkezelő késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldi az érintett által meghatározott címre válaszát.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben az érintett az Adatkezelő felé intézett kérelem, panasz kivizsgálásával nem ért egyet, jogosult panaszával a felügyeleti hatósághoz fordulni.  

Az érintett a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt is jogosult érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

Kelt: Szekszárd, 2021. május 20.

attilabirtok.hu | Copyright © 2021 Minden Jog fenntartva